Znany jest już termin WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 r. – KALENDARZ WYBORCZY

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 sierpnia 2018 r.
Poz. 1561
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę dnia 21 października 2018 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący
załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1561
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2018 r. (poz. 1561)
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania czynności wyborczej*) Treść czynności wyborczej
1 2
do dnia 27 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub
właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
do dnia 6 września 2018 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych
komisji wyborczych
do dnia 11 września 2018 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 16 września 2018 r.
do godz. 2400
– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie
ich granic, siedzib i numerów,
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów
na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy
do dnia 21 września 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
do dnia 26 września 2018 r.
do godz. 2400
– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów
dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy
kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do
wszystkich sejmików województw,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 28 września 2018 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania
o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów
wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów
w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany
numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do dnia 30 września 2018 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów
wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów
w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer
przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego
wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1561
1 2
do dnia 6 października 2018 r. – rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do
głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
od dnia 6 października do dnia 19 października
2018 r. do godz. 2400
– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców
radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych
przez komitety wyborcze
do dnia 12 października 2018 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 16 października 2018 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców
w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 19 października 2018 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 20 października 2018 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
spisów wyborców
w dniu 21 października 2018 r.
godz. 700–2100
– głosowanie
*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada
na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy
nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów
gmin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *