Uwaga! Obniżenie wynagrodzenia, zmiana warunków pracy! Co pracownik powinien wiedzieć o porozumieniu kryzysowym?

Epidemia koronawirusa spowodowała bądź może spowodować problemy finansowe w wielu firmach. Gorsza kondycja finansowa przedsiębiorstwa może być podstawą do próby zawarcia ze związkami zawodowymi porozumień o obniżeniu wynagrodzenia bądź zmianie warunków pracy.1 kwietnia 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Porozumienia kryzysowe zostały uregulowane w art. 15gi 15zf.
Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem negocjowania porozumienia związek może wystąpić do pracodawcy o przedstawienie informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.Zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie m.in.:
– obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%,nie więcej niż do 0,5 etatu,
– wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę,
– dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym wypłacenie wynagrodzenia obniżonego maksymalnie o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Bez zgody związków nie będzie porozumień kryzysowych


Zgodnie z przepisami porozumienia kryzysowego nie można zawrzeć bez zgody związków zawodowych lub wyłonionych przedstawicieli pracowników (jeżeli u pracodawcy nie działa organizacja związkowa).
Ogólnopolskie Porozumienie Związków zawodowych przygotowuje opracowanie informacji dla naszych związkowców, co ważnego z punktu widzenia pracowników znajduje się w Tarczy Antykryzysowej. Przygotowana instrukcja negocjacyjna dla zakładowych organizacji związkowych zostanie przesłana już w pierwszych dniach kwietnia.
Jesteśmy przekonani, że pozwoli ona na wypracowanie przez organizacje związkowe jak najkorzystniejszych rozwiązań, w tej ciężkiej sytuacji, w jakiej się obecnie znaleźliśmy.

/opzz.org.pl/Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *